top of page

Hate Crime: Don't Ignore it. Report it.


If you believe that you are a victim of a hate crime, please report it by calling 101.

Dial 999 if it's an emergency.


Os ydych yn credu eich bod yn dioddefwr o trosedd casineb, rhowch wybod amdano drwy ffonio 101 os gwelwch yn dda.


Ffoniwch 999 os yw’n argyfwng.


What is Hate Crime? | Beth yw Trosedd Casineb?


A hate crime is a crime against someone because of: Mae trosedd casineb yn drosedd yn erbyn rhywun oherwydd:

someone with a learning disability

Their disability or learning difficulty

Eu anabledd neu anhawster dysgu
Their race or the colour of their skin

Eu hil neu liw eu croen
Their religion or beliefs

Eu crefydd neu gredoau


Their choice to say they are male or female or transgender

Eu dewis i ddweud eu bod yn gwryw neu benyw neu’n drawsrywiolTheir sexuality - gay or straight or something else

Eu rhywioldeb – hoyw neu syth neu rhywbeth arall
 

Almost any type of crime can be a hate crime.

Gall bron unrhyw fath o drosedd fod yn drosedd casineb.


Hate crimes can include:

Gall troseddau casineb gynnwys:Doing or saying things to hurt someone

Gwneud neu ddweud pethau i frifo rhywunDamaging property Difrodi eiddo
Graffiti Graffiti

Setting fire to something on purpose

Cynnau tân i rhywbeth yn pwrpasol
 

Hate crime can also happen online - like on Facebook or Twitter

Gall troseddau casineb digwydd ar-lein hefyd – fel ar Facebook neu TwitterBeing different is not a crime

Nid yw bod yn wahanol yn droseddBut if someone commits a crime against you because you are different, that is a crime.

Ond os bydd rhywun yn cyflawni trosedd yn eich erbyn oherwydd eich bod yn wahanol, mae hynny’n drosedd. People who have suffered a hate crime

Pobl sydd wedi dioddef trosedd casineb


People who have suffered a hate crime can feel upset, hurt, or confused.

Gall pobl sydd wedi dioddef trosedd casineb deimlo’n cynhyrfu, brifo neu ddryslyd.They can get support to help them deal with the situation.

Gallant gael cymorth i’w helpu i delio â’r sefyllfa.

 Don’t ignore it. Report it. | Peidiwch a anwybyddu. Adroddwch amdano.If no one stops hate crime, it can get worse and affect more people.

Os nad oes neb yn atal trosedd casineb, gall waethygu ac effeithio mwy o bobl.


If you report a hate crime, the police can do something about it.

Os ydych yn adroddiad trosedd casineb, gall yr heddlu wneud rhywbeth amdano.

The police take hate crime seriously. They will look into it fully.

Mae’r heddlu’n cymryd troseddau casineb o ddifrif.

Byddant yn edrych i mewn iddo yn llawn.

 Confidential | CyfrinacholNo information will be shared without your agreement.

Ni fydd unrhyw wybodaeth ei rhannu heb eich cytundeb.

You will be treated with respect.

Byddwch yn cael eich trin â pharch. Punishment | Cosb


If someone commits a crime which is also a hate crime, they will get a bigger punishment.

Os bydd rhywun yn cyflawni trosedd sydd hefyd yn drosedd casineb, bydd yn cael mwy o gosb.

 Support | Cefnogaeth
At First Choice, our housing officers are here to give support if you have been a victim of a hate crime.

Yn First Choice, mae ein swyddogion tai yma i rhoi cymorth os ydych wedi dioddef trosedd casineb.
The police will also have hate crime officers who will give you support.

Bydd gan yr heddlu hefyd swyddogion troseddau casineb a fydd yn rhoi cefnogaeth i chi.

 

How to report a hate crime | Sut i riportio trosedd casineb.


You can report a hate crime to the police by calling 101.

Gallwch riportio trosedd casineb i’r heddlu drwy ffonio 101.

You can also report it to FCHA at

Gallwch hefyd riportio i FCHA yn

South/Mid Wales - email Dave: davidbingham@fcha.org.uk

De/Canolbarth Cymru – e-bostiwch Dave: davidbingham@fcha.org.uk

North Wales, Shropshire or Telford - email Sarah: sarahfaire@fcha.org.uk

Gogledd Cymru, Shropshire neu Telford - e-bostiwch Sarah: sarahfaire@fcha.org.uk
Or phone us: 029 2070 3758

Neu ffoniwch ni: 029 2070 3758


In an emergency, always call 999

Mewn argyfwng, ffoniwch 999 bob amser

Comments


Categories

Recent Stories

bottom of page